1- افزایش سهم بازار و فروش
2- توسعه و افزایش درآمد
3- رهبری هزینه و قیمت تمام شده محصولات
4- تحقق بودجه و تأمین انتظارات ذینفعان