اهداف اصلی و کلی شرکت خانه عبارت است از:
1. ایجاد، حفظ، و افزایش حجم کار در دست اجرای شرکت
2. افزایش حاشیه سود پروژه¬ها
3. افزایش کیفیت توام با کاهش بهای تمام شده محصول
4. افزایش رفاه مصرف کننده با بکارگیری تکنولوژی رایج روز
5. بهبود اثربخشی و بالا بردن کارآیی عوامل تولید و افزایش ثروت سهامداران
6. سرعت بخشیدن در اتمام پروژه¬ها با بهره¬گیری از استقرار دفتر مدیریت پروژه
7. مشارکت با سایر سازمان¬ها و شرکت¬ها