مدیر عامل

هادی اسماعیلی نوش آبادی

سمت : مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیرهi

هیئت مدیره

محمد رضا پور زرگر

سمت : رییس هیات مدیره

معاونان

ابراهیم عمادی

سمت : معاون فنی و اجرایی

بهنام نبی زاده

سمت : معاون مالی واداری عضوهیات مدیر