مدیر عامل

مهندس هادی اسماعیلی نوش آبادی

سمت : مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره

هیئت مدیره

مهندس محمد رضا پورزرگر

سمت : رییس هیات مدیره

معاونان

بهنام نبی زاده

سمت : معاون مالی واداری عضوهیات مدیره

مهندس ابراهیم عمادی

سمت : معاون شهرسازی و مسکن اجتماعی

مهندس کاوه کاویانی

سمت : معاون فنی و اجرایی