افزایش ثروت سهامداران و افزایش سطح رفاه ذی نفعان، ارائه محصولات با کیفیت و تکنولوژی مدرن روز و ایجاد برند