در چهارچوب اهداف اصلی، استراتژی های اصلی شرکت خانه به شرح زیر تنظیم شده است:
- بهره¬گیری مؤثر از تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان و صنعتی سازی (بهبود فرآیند تولید به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در سرعت ساخت که کاهش قیمت تمام شده را به دنبال خواهد داشت و افزایش سرعت ساخت پروژه¬های پیش فروش شده که در تعهد شرکت می¬باشند¬)
-. توسعه سیستم های مدیریت پروژه و مدیریت منابع انسانی
-. افزایش سهم بازار از طریق ایجاد پروژه¬های جدید در شرکت
-. ایجاد نام تجاری (برند) و افزایش شهرت آن
-. ایجاد سیستم¬های هوشمند بازار و تقویت بازاریابی