در چهارچوب اهداف ، استراتژی¬های اصلی شرکت خانه به شرح زیر تنظیم شده است:
o بهره¬گیری از تکنولوژی¬های نوین در صنعت ساختمان
o توسعه سیستم¬های مدیریت پروژه و مدیریت منابع انسانی
o افزایش سهم بازار از طریق ایجاد پروژه¬های جدید در شرکت
o حفظ نام تجاری (برند) و افزایش شهرت.
o ایجاد سیستم¬های هوشمند بازار و تقویت بازاریابی .