تبدیل شدن به یکی از 10 شرکت برتر بلند مرتبه سازی در کشور در زمینه سرمایه گذاری و احداث ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری