- افزایش کیفیت مدیریتی و تخصصی در نحوه انجام کار
- برآورد خواسته و نیاز های صاحبان سهام
- کاهش هزینه¬های غیر ضروری سرمایه گذاری در جهت استفاده بهینه از منابع
- التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی ارائه محصول و خدمات
- پایبندی به قوانین، مقررات، استاندارد¬ها و اصول اخلاق حرفه¬ای و ارزش¬های اجتماعی
- مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، جامعه و محیط زیست به عنوان تضمین کننده روند ارتقا و حفظ پیشتازی