021-88909101 : تلفن
021-88801453 : فکس
http://khanehco.com : وب سایت
co-info@khanehco.com : ایمیل
آدرس شرکت سهامی خاص خانه آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، جنب بانک ملت، پلاک 8 ---------- تلفن: 42064-021 کد پستی:1416793461 کد اقتصادی:4443-3986-4113 شناسه ملی:10100605879