برگزاری نخستين كارگاه آموزشی مبارزه با پول‌شويی و تأمين مالی تروريسم در شركت خانه

نخستين كارگاه آموزشي ضد پول‌شويي با هدف آشنايي كارشناسان و مديران شركت خانه با موضوع پول‌شويي و افزايش دانش حقوقي و ارتقاء سطح آگاهي كاركنان نسبت به اين موضوع در تاريخ 17/04/1397 با حضور آقاي دكتر اكبر صفدري مدرس مبارزه با پول‌شويي در محل سالن همايش‌هاي هتل پارسيان اوين برگزار گرديد.

در اين كارگاه يك روزه كاركنان شركت خانه با موضوع پول‌شويي و تعريف آن، تاريخچه پول‌شويي و سير تكاملي قوانين ضد پول‌شويي، مفهوم پول كثيف (نامشروع) و انواع رنگ آن، بسترهاي مناسب و شيوه‌هاي تطهير پول، آثار و تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پول‌شويي، راهكارهاي مبارزه با پول‌شويي و تكاليف اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص اين موضوع آشنا شدند و در پايان از حاضران در جلسه بطور كتبي امتحان بعمل آمد