021-42064

فرایند اخذ ضابطه ساخت

صفحه اصلی فرایند اخذ ضابطه ساخت

فرایند اخذ ضابطه ساخت

فرم درخواست ضابطه ساخت و نمودار فرایند ضابطه ساخت

فرآیند اخذ پروانه_001

 

 

درخواست عمليات ساختماني