021-42064

اساسنامه

صفحه اصلی اساسنامه

اساسنامه

• انجام امور ساختمانی، آپارتمان سازی، هر نوع ساختمان مسکونی، و کلیه کارهای مربوط به این موضوع از قبیل طرح، نقشه، محاسبات، اجراء، و نظارت
• پیمانکاری ساخت هر نوع ساختمان
• وارد کردن و تجارت هر نوع مصالح ساختمانی و ماشین آلات و ابزارهای وارداتی که به نحوی مربوط به امور ساختمانی و تجهیزات و تزئینات آن می شود.
• انجام کلیه امور بازرگانی منجمله خرید و فروش اعم از معاملات عادی یا رهنی و معاملات قطعی یا شرطی، قرض، استقراض، رهن دادن، و رهن گذاردن اموال شرکت به نفع اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی
• تأسیس کارخانجات برای انواع تولیدات من جمله مصالح ساختمانی پیش ساخته از سیمان و واردات مواد اولیه و ماشین آلات مربوط به کارخانجات و در صورت لزوم فروش مصالح ساختمانی و سایر محصولات تولیدی