021-42064

ارزش ها

صفحه اصلی ارزش ها

ارزش ها

- افزایش کیفیت مدیریتی و تخصصی در نحوه انجام کار
- برآورد خواسته و نیاز های صاحبان سهام
- کاهش هزینه های غیر ضروری سرمایه گذاری در جهت استفاده بهینه از منابع
- التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی ارائه محصول و خدمات
- پایبندی به قوانین، مقررات، استانداردها و اصول اخلاق حرفه ای و ارزش های اجتماعی
- مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، جامعه و محیط زیست به عنوان تضمین کننده روند ارتقا و حفظ پیشتازی