021-42064

استراتژی

صفحه اصلی استراتژی

استراتژی

در چهارچوب اهداف، استراتژی های اصلی شرکت خانه به شرح زیر تنظیم شده است:


o بهره گیری از تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
o توسعه سیستم های مدیریت پروژه و مدیریت منابع انسانی
o افزایش سهم بازار از طریق ایجاد پروژه های جدید در شرکت
o حفظ نام تجاری (برند) و افزایش شهرت
o ایجاد سیستم های هوشمند بازار و تقویت بازاریابی