021-42064

اطلاعات مالی

صفحه اصلی اطلاعات مالی

اطلاعات مالی

کد اقتصادی :411339864443

شناسه ملی :10100605879

شماره ثبت : 17156  

تلفن : 021-88909101
فکس : 021-88801453
وب سایت : http://khanehco.com 
ایمیل : co-info@khanehco.com
کد پستی :1416793461
آدرس شرکت سهامی خاص خانه:

تهران، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، جنب بانک ملت، پلاک 8